•  
  •  
 

Abstract

The Dutch Penal Code entered into force on September 1, 1886. Since then many parts of the Dutch Penal Code have been discussed. This article does not intend to provide an integral systematic overview of the Dutch Penal Code and the many changes it has been subjected to, but examines (in the first part of this article) it generally, with the aim of showing various arguments for a more thorough review of the Dutch Penal Code. Recognizing the need for revision of the Penal Code, the question arises as to what is meant by a revision. More clarity on what is meant by revising a Penal Code is necessary to prevent failure therein as a result of terminological ambiguity or carelessness. In the second part of this article three manners in which a Penal Code may be revised are described. They are: modification, integral revision, and re-codification.

Bahasa Abstract

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berlaku pada 1 September 1886. Sejak saat itu, telah banyak bagian dari KUHP Belanda yang dibahas. Tulisan tidak bertujuan untuk memberikan tinjauan secara keseluruhan dan sistematis terhadap KUHP Belanda beserta berbagai revisi yang telah dilakukan terhadapnya, tetapi akan membahas secara umum tentang KUHP Belanda (di dalam bagian pertama tulisan ini), dengan tujuan untuk menunjukkan berbagai argumentasi yang mendasari revisi KUHP Belanda yang lebih menyeluruh. Mengingat perlunya revisi terhadap KUHP Belanda, pertanyaan yang timbul adalah apa yang dimaksud dengan revisi itu sendiri. Dengan jelasnya apa yang dimaksud dengan revisi KUHP Belanda, hal ini penting untunk menghindari terjadinya kegagalan dalam melakukan revisi karena adanya ketidakjelasan terminologi atau terjadinya ketidakhati-hatian dalam proses revisi. Dalam bagian kedua artikel ini, akan dijelaskan tiga cara revisi KUHP, antara lain, modifikasi, revisi integral, dan rekodifikasi.

References

Bibliography Legal Documents Netherlands. Act of January 15, 1886, Staatsblad (Official Journal of the Netherlands) 1886, 6 ———. Act of May 4, 1954, Staatsblad 1954, 169 ———. Act of March 10,1984, Staatsblad 1984, 91 ———. Act of January 23, 2014, Staatsblad 2014, 39. ———. Kamerstukken II (Proceedings of the Dutch House of Representatives) 1900/01, 100, 1-3. ———. Kamerstukken II 1904/05, 80, 3. ———. Kamerstukken II 1965/66, 8300 VI. ———. Kamerstukken II 2005/06, 30 579, 1-2. ———. Kamerstukken II 2011/12, 33 234, 2.

———. Kamerstukken II 2008/09, 31 938, 2. ———. Kamerstukken II 2011/12, 29 297, 129. ———. Kamerstukken II 2012/13, 33 605 VI, 10. ———. Kamerstukken II 2013/14, 29 279,173. ———. Kamerstukken II 2014/15, 34 051, 1-2. ———. Kamerstukken II 2014/15, 34 086, 2. ———. Kamerstukken II 2014/15, 34 126, 2. ———. Kamerstukken II 2015/16, 29 279, 300. ———. Kamerstukken II 2015/16, 34 456, 1-2 ———. Kamerstukken II 2015/16, 34 466, 1-2 ———. Hoge Raad (Dutch Supreme Court). 23 May 1921, NJ (Netherlands Case Law) 1921, p.564. ———. HR 15 February 1932, NJ 1932, p.289. ———. HR 23 February 1954, NJ 1954, p.378. ———. HR 2 February 1965, NJ 1965, p.262. ———. HR 21 December 2004, NJ 2007, p.469. ———. HR 22 March 2011, NJ 2011, p.870 m.nt. (with commentary) T.M. Schalken. ———. HR 2 December 2014, NJ 2015, p.390. ———. HR 5 July 2016, NJ 2016, p.418. ———. HR 20 June 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111. ———. District Court Amsterdam October 14, 2011, NJ 2011, p.468. Books Cleiren, C.P.M., J.H. Crijns, and M.J.M. Verpalen, eds. Tekst & Commentaar Strafrecht. Deventer: Kluwer, 2016. Franken, A.A. Hetzelfde feit: Over samenloop aan strafbare feiten en het non bis in idem-beginsel. Nijmegen: Ars Aequi, 1995. Hornman, M. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen: Een beschouwing vanuit multidimensionaal perspectief. Den Haag: Boom Juridisch, 2016. De Hullu, J. Materieel strafrecht: Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Kluwer: Deventer, 2015. Husak, D. Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. Keulen, B.F., et al. Daderschap en deelneming doorgelicht: Onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond aan een bespreking aan het Nederlandse en Oostenrijkse recht. Paris: Zutphen, 2010. Lindenberg, K., and A.A. van Dijk. Herziening aan de zedendelicten? Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling. Paris: Zutphen, 2016. Remmelink, J. 1996. mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht. Deventer: Gouda Quint. Smidt, H.J., and J.W. Smidt. Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht: Part Two. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1891. Stamhuis, E.F. Gemeen gevaar. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2006. Ten Voorde, J.M., C.P.M. Cleiren, and P.M. Schuyt. Meerdaadse samenloop in het strafrecht: Een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (art. 57-63 Sr). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2013. Van der Hoeven, H. Over de vaststelling en invoering van het Wetboek van Strafrecht. Leiden: Brill, 1880. Van der Landen, D. Straf en maatregel. Een onderzoek naar het onderscheid tussen straf en maatregel in het strafrecht. Arnhem: Gouda Quint, 1992. Buruma, Y. “Inleiding: strafrechtelijke ideeëngeschiedenis van de 20ste eeuw,” in 100 jaar strafrecht: Klassieke teksten van de twintigste eeuw, ed. Y. Buruma, 11- 46. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999. ———. “Grenzen aan strafrechtelijke aansprakelijkheid,” in Glijdende schalen, eds. M.S. Groenhuijsen and J.B.H.M. Simmelink, 71-93. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003. De Hullu, J. “Inspiratie uit de West voor een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafrecht,” in Pet af, eds. B.F. Keulen, G. Knigge, and H.D. Wolswijk, 155-176. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2007. ———. “Op zoek naar begrenzingen van strafrechtelijke aansprakelijkheid,” in Levend strafrecht. Strafrechtelijke vernieuwingen in een maatschappelijke context, eds. P.H.P.H.M.C. van Kempen, et al., 271-285. Deventer: Kluwer, 2011. Groenhuijsen, M.S. “Naar een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafvordering,” in Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, eds. D.R. Doorenbos and R.J. Verweij, 35-58. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1992. Keulen, B.F. “Grenzen aan strafbare voorbereiding,” in: Opstellen Materieel Strafrecht, ed. E. Gritter, 45-76. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2009. Keulen, B.F. “Strafrecht en crises,” in Crises, rampen en recht: Proceedings Dutch Jurists Association, 195-261. Deventer: Kluwer, 2014. Simmelink, J.B.H.M. “Over misdrijven, overtredingen en administratieve gedragingen,” in Glijdende schalen, eds. M.S. Groenhuijsen, and J.B.H.M. Simmelink, 511- 535. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003. Ten Voorde, J.M. “Kwetsbaarheid aan het woord bij de herijking van noodweer?,” in Liber amicorum René Foqué, eds. M.-C. Foblets, M. Hildebrandt, and P. Steenbergen, 261-277. Gent: Larcier, 2011. ———. “Het Wetboek van Strafrecht ter discussie,” in Leidse gedachten over een modern straf(proces)recht, eds. B.J.G. Leeuw, F.P. Ölçer, and J.M. ten Voorde, 21-43. Den Haag: Boom Juridisch, 2017. ———. “Roekeloze rechtsvorming?,” in Rechtsvorming door de Hoge Raad, eds. R. de Graaf et al., 337-351. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2016. ———. “Strafbaarstelling van nieuwe vormen van ongewenste seksuele gedragingen in Nederlandse zedenwetgeving,” in Vereniging voor de vergelijkende studie aan het recht aan België en Nederland: Preadviezen 2016, eds. G. van Haegenborgh et al., 191-256. Den Haag: Boom Juridisch, 2016.

Articles Balkema, J. P., and G.J.M. Corstens. “Het straffenarsenaal,” in Gedenkboek honderd jaar strafrecht, eds. J.P. Balkema et al., 303-332. Amhem: Gouda Quint, 1986. Claessen, J.A.A.C. “Anderhalve eeuw levenslange gevangenisstraf in Nederland: van invoering tot en met de laatste stand van zaken.” Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht 8, no. 19 (2016): 140-147. De Graaf, F.C.W. “De rechtsfiguren eendaadse samenloop en voortgezette handeling nader beschouwd.” Delikt en Delinkwent 46, no. 9 (2016): 724-743. Groenhuijsen, M.S. “Sluipende uitholling van strafrechtelijke uitgangspunten. De bijzondere plaats van de taakstraf?” Delikt en Delinkwent 39, vol. 5 (2009): 419-427. Knigge, G. “Doen en laten: enige opmerkingen over daderschap.” Delikt en Delinkwent 22, vol. 2 (1992): 128-154. Moerman, E.M. and P.A.M. Mevis. “De Novelle Cort van der Linden en zijn betekenis voor de discussie over enige actuele aspecten van materieel strafrecht.” Delikt en Delinkwent 43, vol. 7 (2013): 500-523. Pols, M.S. “De invoering van het nieuwe strafwetboek en hare beteekenis voor de strafrechtswetenschap in Nederland.” Tijdschrift voor Strafrecht 1 (1886): 5-18. Schoep, G.K. “Van terughoudend naar directief. Wetgevingsdiscours dat raakt aan de vrijheid van de rechter bij straftoemeting.” Delikt en Delinkwent 39, vol. 8 (2009): 793-814. Schuyt, P.M. “Het bepalen van de straf: een taak van de rechter.” Trema Straftoemetingsbulletin, vol.1 (2009): 13-16. Simons, D. “De ontwerpen tot wijziging van het strafstelsel.” Weekblad van het Regt 90, vol. 11762 (1928): 1. Strijards, G.A.M. “Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht na de codificatie,” in: Gedenkboek honderd jaar Wetboek van Strafrecht, eds. J.P. Balkema et al., 31- 56. Arnhem: Gouda Quint, 1986. Ten Voorde, J.M. “Het ontstaan en de ontwikkeling van de levenslange gevangenisstraf in Nederland.” Sancties 14, vol. 5 (2003): 270-283. ———. “Wat minister Van der Steur kan leren van Fullers Koning Rex.” Strafblad 13, vol. 2 (2015a): 77-85. ———. “The concept of intent in rulings of the Court of Justice of the European Union.” European Public Law 21, vol. 3 (2015): 555-570. Van Bemmelen, J.M. “Enkele ideeën voor een nieuw Wetboek van Strafrecht.” Tijdschrift voor Strafrecht XLIV (1934): 241-248. ———. “Het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht.” Nederlands Juristenblad 41 (1966), p. 273-281. Van de Lagemaat, G.J. “Is de vervolgingsverjaring verjaard?” Ars Aequi 61, vol. 5 (May 2012): 339-347. Van Veen, Th.W. “Inleiding materieel recht in beweging.” Ars Aequi 43, vol. 1 (1994): 5-13.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS